Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané v súlade s § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“)
 • Názov: L. L. Fox CZ s.r.o.
 • IČO: 22796070
 • DIČ: CZ22796070
 • so sídlom: Srbská 497/11 - Liberec XI - Růžodol I, 460 01 Liberec
 • zapísanej v registri Krajského súdu v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 31849         
 • kontaktné údaje: Jan Drahota
 • email: info@3dfox.cz
 • telefónne číslo: +420 774 849 168
 • www: www.3dfoxshop.cz

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto obchodné podmienky definujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.3dfoxshop.cz (ďalej len „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v českom jazyku.

 

II. Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemožno vrátiť zvyčajnou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dohodu kúpnej zmluvy za individuálne dojednaných podmienok.

2. Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

5. Bezpečnostné listy produktov klasifikovaných ako chemické látky sú voľne stiahnuteľné v detailnom opise daných produktov a zasielané vo fyzickom výtlačku spoločne s objednávkou len na základe vyžiadania zákazníka.

6. Z dôvodu zníženia záťaže na životné prostredie sú všetky návody na stiahnutie v elektronickej podobe na e-shope. Konkrétny návod je vždy umiestnený na detaile daného produktu. V prípade otázok je možnosť obrátiť sa na shop@3dfox.sk, prípadne využiť telefonický kontakt. V prípade potreby papierovej verzie návodu stačí napísať žiadosť na shop@3dfox.sk prípadne využiť telefonický kontakt a vytlačený návod bezodkladne odošleme.

 

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), znáša kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým registroval v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky si kupujúci môže skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodne podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na e-mailovú adresu kupujúceho./Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu upravenú ponuku. Upravená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, ak nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle alebo e-mailom na adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že došlo k evidentnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo počas objednávky, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom evidentne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu upravenú ponuku. Upravená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

 

IV. Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci objednávať tovar. Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci povinný ich pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných na prístup do svojho zákazníckeho účtu. Predávajúci nie je zodpovedný za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet naďalej nevyužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci si je vedomý, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržito, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru v súlade s kúpnou zmluvou môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. 2687923002/5500, vedený v Raiffeisenbank, a.s.,
 • bezhotovostne platobnou kartou,
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Comgate,
 • dobierkou alebo platobnou kartou pri doručení tovaru dopravcom,
 • platobnou kartou pri osobnom odbere v prevádzke na adrese Srbská 497/11 - Liberec XI - Růžodol I, 460 01 Liberec

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, kúpnou cenou sa chápu aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

6. Predávajúci nežiada od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú podobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

7. V zmysle zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu daní online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

8. Tovar je kupujúcemu dodaný:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil
 • osobným odberom v prevádzke predávajúceho

9. Kupujúci si zvolí spôsob dodania počas objednávania tovaru.

10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

11. Ak je predávajúci v zmysle kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, akým bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho.

14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzatvoril kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní

 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • poskytovania služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od odchýlok finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ktorý môže nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od odchýlok finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 občianskeho zákonníka.

4. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy.

5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu zvyčajnou poštovou cestou.

7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

8. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

9. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, nepoužívaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom, ktorý kupujúci určil.

12. V prípade vytvorenia objednávky so zvolenou možnosťou osobného odberu na predajni bude objednávka k dispozícii počas 10 dní od zaslania informácie, že je objednávka pripravená na osobný odber. V prípade, že si kupujúci v tejto lehote objednávku neprevezme, predávajúci má nárok na stornovanie danej objednávky.

 

VII. Práva z nesprávneho plnenia

1. Predávajúci sa kupujúcemu zaručuje, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci sa najmä zaručuje kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi realizovanej reklamy,
 • sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar akosťou alebo prevedením zodpovedá dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Povinnosti z nesprávneho plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z nesprávneho plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená lehota, v ktorej možno tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitý čas spôsobilý na použitie na zvyčajný účel alebo že si zachová zvyčajné vlastnosti. Ak kupujúci predávajúcemu vyčíta vadu tovaru oprávnene, lehota na uplatnenie práv z nesprávneho plnenia ani záručná doba neplynú do času, dokedy kupujúci nemôže chybný tovar používať.

4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho zvyčajným používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z nesprávneho plnenia kupujúcemu neprináleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.

5. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a žiadať:

 • výmenu za nový tovar,
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.

6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • pri väčšom počte vád tovaru.

7. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzatvorila, ak by toto porušenie predvídala.

8. Pri vade, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

9. Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet vád (spravidla najmenej tri vady súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

10. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak si kupujúci neuplatní svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaké ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

11. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci žiadať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

12. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný vyhovieť nároku kupujúceho.

13. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.

14. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci žiada, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

15. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na ďalej lehote. Ak lehota uplynie bezvýsledne, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy príde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z nesprávneho plnenia) predávajúcemu.

16. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

17. Právo z nesprávneho plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

18. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelovo vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.

19. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

20. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa práv z nesprávneho plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

21. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 

VIII. Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu akúkoľvek písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

IX. Osobné údaje

1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám na to nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zmluvy používať, okrem e-mailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, keďže tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného alebo súvisiaceho tovaru a je možné ho kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. E-mailová adresa bude za týmto účelom uchovávaná počas 3 rokov od uzatvorenia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov TU.

 

X. Mimosúdne riešenie sporov

1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodní inspekce vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

 

XI. Záverečné ustanovenie

1. Akékoľvek dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

3. Všetky práva na webové stránky predávajúceho, najmä autorské práva na obsah, vrátane rozvrhnutia stránky, fotografií, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo iným spôsobom používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nie je zodpovedný za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a používať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

8. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy (stiahnete tu).

  

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2020.